• I = U/R R = U/I U = I.R I = I1 = I2 U = U1 + U2 Rtd = R1 + R2 I = I1 + I2 U = U1 = U2 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 P = U.I = I2.RA = P.t = U.I.t Q = I2.R.t (J) Q = 0,24.I2.R.t (Cal)
  • SƠ ĐỒ TƯ DUY MÔN LỊCH SỬ 9
  • Ví dụ: số 384 chia hết cho 4Ví dụ: số 13175 chia hết cho 25Ví dụ: số 25104 chia hết cho 8Ví dụ: số 34250 chia hết cho 125
  • KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ
Tài nguyên