• Ví dụ: số 384 chia hết cho 4Ví dụ: số 13175 chia hết cho 25Ví dụ: số 25104 chia hết cho 8Ví dụ: số 34250 chia hết cho 125
Tài nguyên