• I = U/R R = U/I U = I.R I = I1 = I2 U = U1 + U2 Rtd = R1 + R2 I = I1 + I2 U = U1 = U2 1/Rtđ = 1/R1 + 1/R2 P = U.I = I2.RA = P.t = U.I.t Q = I2.R.t (J) Q = 0,24.I2.R.t (Cal)
Tài nguyên