DẠNG BT-dang-bt-12062626.html

 21/05/2017, 00:44
Chủ đề 1: XÉT CẶP CHẤT TỒN TẠI HOẶC KHÔNG TỒN TẠI TRONG CÙNG MỘT HỖN HỢPI- KIẾN THỨC CẦN NHỚ- Một cặp chất chỉ tồn tại trong cùng một hỗn hợp nếu chúng không tác dụng hoá học lẫn nhau ( mỗi chất vẫn giữ nguyên là chất ban đầu ).- Trong cùng một dung dịch : các chất cùng tồn tại khi chúng không mang các phần tử đối kháng ( tức là không tạo khí, kết tủa , chất không bền … ).Ví dụ 1: Cặp chất CaCl2 và Na2CO3 không cùng tồn tại vì xảy ra phản ứng CaCl2 + Na2CO3 ( CaCO3 ( + H2OVí dụ 2: Cặp CaCl2 và NaNO3 đồng thời tồn tại vì không xảy ra phản ứng: CaCl2 + NaNO3  Ca(NO3)2 + NaCl. Ví dụ 3: Cặp chất khí H2 và O2 tồn tại trong một hỗn hợp ở nhiệt độ thường nhưng không tồn tại ở nhiệt độ cao. Vì : 2H2 + O2  2H2O ( mất) ( mất)* Chú ý một số phản ứng khó:1) Phản ứng chuyển đổi hóa trị của muối Fe. Muối Fe(II)  muối Fe(III) Ví dụ : 2FeCl2 + Cl2 ( 2FeCl3 6FeSO4 + 3Cl2 ( 2FeCl3 + 2Fe2(SO4)3 2FeCl3 + Fe ( 3FeCl2 Fe2(SO4)3 + Fe ( 3FeSO42) Nâng hóa trị của nguyên tố trong oxit, hoặc bazơ: Oxit ( HT thấp ) + O2 ( oxit ( HT cao ) Ví dụ: 2SO2 + O2  2SO3 2FeO + ½ O2  Fe2O3 2Fe(OH)2 + ½ O2 + H2O ( 2Fe(OH)3 ( nâu đỏ )3) Chuyển đổi muối trung hòa và muối axit: Muối trung hòa  muối axit Ví dụ : Na2CO3 + CO2 + H2O ( 2NaHCO3 NaHCO3 + NaOH ( Na2CO3 + H2O ( NaHCO3 thể hiện tính axit )4) Khả năng nâng hóa trị của F2, Cl2, Br2 SO2 + 2H2O + Br2 ( H2SO4 + 2HBr ( làm mất màu dung dịch brom ) Na2SO3 + Cl2 + H2O ( Na2SO4 + 2HClII- BÀI TẬP ÁP DỤNG VÀ NÂNG CAO1) Cặp chất nào tồn tại hoặc không tồn tại trong cùng một dung dịch ? giải thích ?a) Na2CO3 và HCl ; c) AgNO3 và NaCl ; e) CuSO4 và NaOHb) NaOH và BaCl2 ; d) CuSO4 và MgCl2 ; g) NH4NO3 và Ca(OH)22) Hỗn hợp nào sau đây không tồn tại khi cho vào nước:a) Ba , Al ; b) Fe , Al ; c) ZnO và Na2O ; d) NaOH , NaHCO3e) NaHSO4 , CaCO3 ; g) NaOH, CuO ; h) MgCO3 , BaCl23) Có thể tồn tại đồng thời hỗn hợp gồm các chất sau đây được không ? vì sao ?a) Na2CO3(r) , Ca(OH)2(r), NaCl(r), Ca(HSO4)2(r) ; b) SO2(k), H2S(k) , Cl2(k)c) NaHSO4(dd), KOH(dd), Na2SO4(dd) ; d) (NH4)2CO3 (dd), NaHSO4(dd)Hướng dẫn :a) Tồn tại đồng thời vì các chất rắn không phản ứng với nhau.b) Không tồn tại vì xảy ra các phản ứng hóa học sau đây: SO2 + 2H2S ( 3S + 2H2O SO2 + Cl2 ( SO2Cl2 ( Cl2 nâng S lên mức hóa trị VI ) H2S + Cl2 ( 2HCl + S H2O + Cl2 ( HCl + HClO SO2 + H2O ( H2SO3 c) Không tồn tại vì xảy ra phản ứng: 2NaHSO4 + 2KOH ( Na2SO4 + K2SO4 + 2H2O. (Hoặc : NaHSO4 + KOH ( KNaSO4 + H2O )d) không tồn tại vì xảy ra phản ứng: 2NaHSO4 + (NH4)2CO3 ( Na2SO4 + (NH4)2SO4 + CO2 ( + H2O 4) Một hỗn hợp có thể tồn tại hoặc không tồn tại ở những điều kiện khác nhau. Hãy cho biết các cặp chất khí sau đây có thể tồn tại điều kiện nào ?a) H2 và O2 , b) O2 và Cl2 ; c) H2 và Cl2 ; d) SO2 và O2 e) N2 và O2 ; g) HBr và Cl2 ; h) CO2 và HCl; i) NH3 và Cl2Hướng dẫn:a) Tồn tại ở nhiệt độ thấp.b) Tồn tại ở bất kỳ điều kiện nào.c

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan