CÔNG KHAI TÀI CHÁNH-cong-khai-tai-chanh-12097498.html

 05/08/2017, 20:12
Biểu số 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn vị: Trường THCS Phương Thịnh Chương: 622 THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI QUÝ II NĂM 2016 (Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) Đơn vị tính: đồng "Số TT" Chỉ tiêu "Dự toánđược giao" Ghi chú A Dự toán thu "65,560,500" I Tổng số thu "75,933,000" 1 Thu Học phí "75,933,000" 2 Thu tăng tiết 3 Dạy 02 buổi/ngày 4 "Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ" 5 Thu viện trợ 6 Thu sự nghiệp khác II Số thu nộp NSNN 1 "Thu phí, lệ phí" 2 "Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ" 3 Thu sự nghiệp khác III Số được để lại chi theo chế độ 1 Thu Học phí "75,933,000" 2 Thu tăng tiết 0 3 Dạy 02 buổi/ngày 0 4 "Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ" 5 Thu viện trợ 6 Thu sự nghiệp khác B Dự toán chi ngân sách nhà nước I Loại 490 khoản 493 kinh phí thường xuyên "593,652,500" 1 Chi thanh toán cá nhân "578,560,300" "mục 6000,6050,6100,6300"2 Chi nghiệp vụ chuyên môn "11,330,200" mục còn lại3 "Chi mua sắm, sửa chữa lớn" "3,762,000" mục 69004 Chi khác mục 7750II Loại 490 khoản 493 kinh phí không thường xuyên 0 1 Chi thanh toán cá nhân 0 2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 0 3 "Chi mua sắm, sửa chữa lớn" 4 Chi khác C Dự toán chi Học phí "44,500,000" 1 Chi thanh toán cá nhân "30,000,000" "mục 6000,6050,6100,6300"2 Chi nghiệp vụ chuyên môn "10,500,000" mục còn lại3 "Chi mua sắm, sửa chữa lớn" "4,000,000" mục 690004 Chi khác 0 mục 7750D Dự toán chi Tăng tiết 0 1 Chi thanh toán cá nhân 0 "mục 6000,6050,6100,6300"2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 0 mục còn lại3 "Chi mua sắm, sửa chữa lớn" 0 mục 690004 Chi khác 0 mục 7750E Dự toán chi 02 buổi/ngày 0 1 Chi thanh toán cá nhân "mục 6000,6050,6100,6300"2 Chi nghiệp vụ chuyên môn mục còn lại3 "Chi mua sắm, sửa chữa lớn" 0 mục 690004 Chi khác 0 mục 7750"Phương thịnh , ngày 30 tháng 06 năm 2016" Hiệu trưởng Trần Ngọc Trung

Danh sách file (1 files)