QĐ THÀNH LẬP TỔ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA 2016-2017-qd-thanh-lap-to-cham-diem-thi-dua-2016-2017-12061662.html

 28/06/2017, 21:31
PHÒNG GDĐT HUYỆN CAO LÃNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS PHƯƠNG THỊNHĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 67/QĐ-THCS PTHPhương Thịnh, ngày 19 tháng 5 năm 2017 QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Tổ chấm điểm thi đua trường năm học 2016 - 2017HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHƯƠNG THỊNHCăn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;Căn cứ tình hình thực tiễn tại đơn vị;Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ Văn phòng trường THCS Phương Thịnh,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Nay thành lập Tổ chấm điểm thi đua trường năm học 2016 – 2017 gồm các ông (bà) có tên sau:1. Ông Trần Ngọc Trung - Hiệu Trưởng - Tổ trưởng;2. Ông Nguyễn Hữu Đức - P CTCĐ - Tổ phó;3. Bà Nguyễn Thị Thơm - TT - Thành viên;4. Bà Thái Cẩm Hằng - VT - Thư kí.Điều 2. Tổ chấm điểm trường có nhiệm vụ sau:- Tự chấm điểm thi đua năm học 2016-2017 theo bảng điểm Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định.- Chuẩn bị hồ sơ, minh chứng tương ứng theo từng nội dung, tiêu chí của bảng điểm.- Thời gian tự chấm điểm thi đua trường tại đơn vị 8h ngày 29/5/2017.- Thời gian nộp báo cáo về Phòng Giáo dục và đào tạo 7h30 ngày 01/6/2017.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Tổ văn phòng, chuyên môn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:HIỆU TRƯỞNG- Như điều 3;- Lưu: VT.

Danh sách file (1 files)