Ngay sau khi trường THCS Phương Thịnh được tách ra từ trường THCS Gáo Giồng vào tháng 8 năm 2008. Để đãm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng tất cả các hoạt động trong nhà ...